MicrosoftTeams-image (38)

Projektový den „Pěšky do školy“

27. 9. 2023

V rámci výzvy „Pěšky do školy“ se ve středu 20.9.2023 uskutečnil na naší ZŠ projektový den.  Na 1. stupni s názvem „Děti, pozor červená“, na 2.stupni s názvem „Pěšky do školy“. Tento den začal ještě před prvním zvonění, kdy žáci i učitelé mohli přijet do školy na kole, koloběžce nebo skateboardu. Svůj dopravní prostředek zaparkovali v atriu školy na vyznačeném parkovacím místě, na kterém je čekal zástupce ŽP dané třídy. Celkem nás v atriu zaparkovalo 197. Parkoviště bylo po celý den hlídané členy ŽP a pedagogy. Projektový den pokračoval ve výuce, kde si vyučující daných předmětů připravili aktivity na tyto témata: DOPRAVA A KLIMA, BEZPEČNOST, MOJE MĚSTO, ZDRAVÍ atd.

Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech žáci malovali a vyráběli dopravní značky, semafory, dopravní prostředky, motivační plakáty, vytvářeli hru Nebe, peklo, ráj, uklízeli cestu ke škole.

V tělesné výchově si vyzkoušeli na školním hřišti jízdu na koloběžkách, jízdu zručnosti.

V českém jazyce psali slova na dopravní prostředky, z písmen sestavovali názvy dopravních prostředků, seřazovali dopravní prostředky podle různých kritérií, četli text s dopravní tématikou, popisovali dopravní prostředky, vytvářeli slohové práce na téma Moje bezpečné kolo, Proč je dobré chodit pěšky, Moje cesta do školy, Co se může stát po cestě do školy, tvořili věty a rébusy s dopravní tématikou, hledali výhody a nevýhody různých typů dopravy, tvořili rozhovory a ankety, luštili přesmyčky.

V matematice počítali slovní úlohy na dopravní situace, prostor potřebný pro cestující, kola složená ze zlomků.

V hudební výchově zpívali písně s dopravní tématikou (např. Auta od Svěráka a Uhlíře), luštili rébusy pro piráty silnic.

Ve vědách si ověřovali znalost dopravních značek a dopravních situací, vyzkoušeli si chování na křižovatce, hráli bezpečnostní hry a plnili pracovní listy s danou tématikou. Pouštěli si výuková videa, probírali pravidla a bezpečnost silničního provozu a tvořili desatera bezpečné cesty do školy.

Ve zdravém občanovi si tvořili deník cesty do školy, hráli hru s touto tématikou.

Ve fyzice počítali dráhu a rychlost.

V chemii počítali uhlíkovou stopu.

V dějepise porovnávali dopravu před 100 lety.

V přírodopise a zeměpise si povídali o skleníkových plynech, globálním oteplování a výfukových plynech.

V cizích jazycích si zkoušeli slovní zásobu dopravních prostředků a jejich částí v daném jazyce.

Všichni žáci si tento den opravdu užili a někteří vyslovili přání, že by do školy chtěli na kole či koloběžce jezdit každý den!