Projekty

Zde naleznete aktuální projekty naší mateřské školy

Přehled projektů

Bludiště na školní zahradě? Ano, na pružině!

Na naší zahradě se tento týden objevily 2 nové zahradní prvky ,,Bludiště na pružině“. Jedná se o patentovanou novinku, která je určena pro předškolní děti a slouží k rozvoji motoriky a koncentrace. Od příští týdne (po zaschnutí betonu) si budou moct děti formou hry rozvíjet svoje dovednosti.

Nákup, doprava a montáž byly ve výši cca 50 000,- Kč hrazeny z projektu polytechnika, který je realizován s finanční podporou SMO OSTRAVA!!! 

Tento projekt je realizován s finanční podporou SMO OSTRAVA!!!

Děkujeme.

logo ostrava

MŠ Rezkova anglicky interaktivně a hravě

V naší mateřské škole bude až do konce školního roku průběžně realizováno vzdělávání hravou formou částečně v anglické jazyce v činnostech v průběhu celého dne. Děti se budou prožitkovým učením seznamovat s cizím jazykem formou pohybových a hudebně pohybových her, rytmickými říkadly, písničkami, básničkami, obrázkovými knihami, stolními hrami a didaktickými pomůckami.

Výuku budou vykonávat paní učitelky naší MŠ a odborní lektoři. Dětem se první lekce velmi líbily.

Tento projekt je realizován s finanční podporou SMO OSTRAVA!!!

Děkujeme.

logo ostrava

Polytechnické vzdělávání v MŠ s podpůrným programem

Od začátku školního roku se paní učitelky předškolních tříd zaměřily na výběr nadaných dětí do klubíku „Koumáci“, který opět probíhá v naší školce do prosince 2023. O akcích, které budou připraveny v rámci projektu pro děti celé MŠ, budou zákonní zástupci informováni. Lekce probíhají cca 2x týdně a jsou rozděleny na dvě části. V první teoretické části jsou děti vždy poučeny o bezpečném chování při práci, seznamují se průběžně s názvy nářadí a jejich bezpečném používání a s pracovními postupy. Jedním z výrobků říjnové lekce byla dřevěná Káča. V druhé praktické části děti pak barvily dřevěná kolečka, s pomocí pedagoga vyvrtávaly dírky a do nich zatloukaly dřevěné kolíky. Hotové výrobky si děti odnesly domů. Děti si formou prožitkového učení rozvíjí jemnou motoriku, fantazii a kreativitu.

Didaktické pomůcky, nářadí, materiál, úložné boxy, pracovní oděvy, mobilní stoly, stavebnice, výtvarné a další potřeby pro práci jsou financovány z projektu SMO „Podpora talentů a rozvoj technické a přírodovědné gramotnosti dětí MŠ Rezkova II. Děkujeme!!!

 

logo ostrava

MATEŘSKÉ ŠKOLY BEZ HRANIC – ZVÍŘATA VE MĚSTĚ

Cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi městským obvodem Ostrava – Jih a městem Wodzislaw Slaski v oblasti předškolního vzdělávání.

V rámci naplánovaných společných aktivit, zaměřených na ekologii, se v pondělí dne 25. 4. 2022 setkalo 25 předškoláků naší MŠ s 25 dětmi z polské mateřinky. Workshop na téma „Včely“ proběhl v areálu Jarošova statku ve Studénce.

Akce byla zahájena typickou svačinou – chlebem s máslem a medem a přednáškou včelaře s praktickými ukázkami ze života včel. Pod vedením zkušeného odborníka z praxe děti vyráběly svíčky z vosku, které si mohly odnést domů na památku. Polským dětem překládala sympatická tlumočnice. Pro děti byly připraveny aktivity na různých stanovištích venku a ve vnitřních prostorách. Děti si vyzkoušely vyklízení stájí, hřebelcování poníka, krmení ovcí a dozvěděly se spoustu nových informací. Výborný oběd pro děti připravila cateringová firma. Po celý den byl pro děti zajištěn pitný režim, děti také dostaly na svačinu banány a muffiny.Vedení a pedagogové obou MŠ si celý den vyměňovali zkušenosti z oblasti předškolního vzdělávání.Všechny děti obdržely tašky s dárečky, upomínkovými předměty a tematickými omalovánkami.Už nyní se těšíme na další společné setkání – tentokrát v Polsku.

Náklady spojené s autobusovou dopravou, celodenním programem, tričky s včelkou a logem projektu, didaktickými pomůckami, dárky a celodenním občerstvením byly financovány SMO, městským obvodem Ostrava -Jih, Wodzislaw Slaski a EU.

Plakát projektu

 

„MŠ REZKOVA ANGLICKY INTERAKTIVNĚ A HRAVĚ“

Ve školním roce 2023/2024 je realizován tento projekt s finanční podporou SMO, který bude podporovat cizojazyčnou výuku v mateřské škole.

Děti se budou hravou formou seznamovat ve spontánních a didakticky zacílených činnostech v průběhu celého dne s cizím jazykem pomocí námětových, pohybových a hudebně pohybových her s rytmickými říkadly, písničkami, tanečky s hudbou, obrázkovým a jiným didaktickým materiálem.

logo ostrava

„PODPORA TALENTŮ A ROZVOJ TECHNICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI DĚTÍ MŠ REZKOVA II“ s finanční podporou SMO.

Pro školní rok 2023/2024 je od září do prosince schválen projekt, který je realizován s finanční podporou SMO.

V mateřské škole probíhá každou středu pod vedením učitelek třídy Koťátko klubík „KOUMÁCI“ s polytechnickým zaměřením.

Činnosti a aktivity jsou zacíleny na podporu vzdělávání a rozvoj talentovaných dětí.

O připravovaných akcích pro děti celé MŠ Vás budeme průběžně informovat na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách.

logo ostrava